شماره حساب سایت جهت واریز فیش بانکی

بانک ملی

6037-9971-2231-8570

شماره حساب

0304979080009

محمدرضا بیژنی

بعد واریزاز طریق تماس با ما اطلاع دهید.

 

در صدور پرداخت فیش بانکی و پرداخت آنلاین یک انیمه 12 قسمتی یا 24 قسمتی به عنوان هدیه فرستاده میشود.

نکته مهم:پرداخت با فیش بانکی حداکثر 24 ساعت بعد محصول شما تحویل داده میشود.